MO*: Levert COP23 ons waardige jobs op een bloeiende planeet?

In Bonn vindt op dit moment de jaarlijkse klimaattop van de VN plaats. Honderden onderhandelaars waaronder overheden, bedrijven, vakbonden, milieuorganisaties en wetenschappers zitten er rond de tafel om de gemaakte beloftes uit het akkoord van Parijs (2015) om te zetten in concrete initiatieven en afspraken.
 
En dat is dringend nodig, zegt ook Climate Express, dat per fiets naar Bonn trok. Het jaar 2017 werd gekenmerkt door talrijke klimaatrampen met zichtbare gevolgen voor mens en maatschappij. Ondertussen is de aarde al 1°C warmer ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Vandaag al zijn miljoenen mensen, op alle continenten, het slachtoffer van de klimaatverandering. Overal ter wereld zijn de meest kwetsbaren het hardst getroffen, terwijl ze er het minst verantwoordelijk voor zijn.
 
Het is duidelijk dat burgers veel ambitieuzer zijn dan hun overheid. Het Parijs- akkoord, samen met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN, tonen de weg naar een duurzame en sociale samenleving. We moeten dit pad samen volgen.
 

’Het is duidelijk dat burgers veel ambitieuzer zijn dan hun overheid.’

 
Arbeid & Milieu vzw is via enkele bestuurders mee vertegenwoordigd op deze klimaattop, waar we ijveren voor ‘klimaatrechtvaardigheid’: een daadkrachtige en solidaire aanpak van de klimaatproblematiek. Het platform klimaatrechtvaardigheid schreef aanbevelingen. Hieronder een samenvatting van de eisen:
 

Een hogere en concrete klimaatambitie op korte en lange termijn

 
Objectieve regels, tijdslijnen en gedeelde doelstellingen zijn noodzakelijk om tot oplossingen te komen en hierbij de meest kwetsbaren te beschermen. We vragen een duidelijke heroriëntering van de investeringsstrategie op Belgisch en Europees niveau.
 

Een garantie dat alle landen bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering

 
De diplomatieke druk op landen die zich terugtrekken uit het akkoord van Parijs moet verhoogd worden. We ijveren voor een versterkte band tussen de EU, China en andere grootmachten. Er moeten belastingen komen op producten die geïmporteerd worden en afkomstig zijn van landen die sociale of milieu dumping toestaan. Daarnaast moeten programma’s voor educatie en sensibilisering over de strijd tegen klimaatverandering verder ondersteund worden.
 

Een snellere en rechtvaardige transitie naar een koolstofarme samenleving

 
In België moeten we zo vlug mogelijk een voorstel hebben voor een Nationaal Energie- en Klimaatplan 2030 dat mikt op 100% hernieuwbare energie tegen 2050. We hebben een gedragen visie nodig over een ‘rechtvaardige transitie’, met in bijzonder aandacht voor de sociale dialoog en burgerparticipatie, naast respect voor mensenrechten, sociale bescherming en ontwikkeling van de nodige competenties.
 

Verdediging van de belangen van ontwikkelingslanden en de meest kwetsbaren

 
Er moet een verhoging komen van de bijdragen van alle Europese landen in het kader van de klimaatfinanciering, zodat de meest kwetsbare landen echt baat hebben bij de beloofde financiering. Ook moet er erkenning en bescherming komen voor klimaatvluchtelingen. Tenslotte willen we dat er een duidelijk werkprogramma komt over landbouw en voedselzekerheid om duurzaamheid van voedselsystemen en voedselsoevereiniteit te promoten, mensenrechten te versterken en het milieu te beschermen.
 

Waardige jobs op een bloeiende planeet

 
We juichen toe dat ook de internationale vakbeweging (ITUC; International Trade Union Confederation) een sterk en krachtig standpunt inneemt en verdedigt op deze klimaattop: “Waardige jobs op een bloeiende planeet”. Ze ijveren voor een rechtvaardige transitie naar een lage emissie economie, met een participatieve stem voor arbeiders, burgers en lokale gemeenschappen. Op die manier streeft ze naar waardig werk en eerlijk loon in de nieuwe economie met ‘groene jobs’.
 
Volgens de ITUC is er zo’n 90 biljoen dollar aan investeringen nodig om tegen 2030 de basis te creëren voor een toekomst met nuluitstoot. Deze investeringen creëren ook nieuwe jobs. Er wordt gesproken van een netto jobgroei van 48-60 miljoen jobs op wereldschaal.
 
Om deze ontwikkelingen en transities verder op te volgen riep het ITUC het “Just Transition Centre” in het leven. Hiermee wil men vakbonden, bedrijven en andere actoren ondersteunen om in sociale dialoog te gaan met overheden en steden. Samen ontwikkelen ze plannen, sluiten ze overeenkomsten en beïnvloeden ze wetgeving. Op die manier komen we zo snel mogelijk tot een nuluitstoot en een samenleving zonder armoede.
 
Bert De Wel (bestuurder bij Arbeid & Milieu vzw en beleidsmedewerker bij ACV) werkt sinds kort voor deze organisatie en is in die hoedanigheid ook aanwezig op de conferentie in Bonn om bovenstaande standpunten te verdedigen: ‘Het pas opgerichte “Just Transition Centre” wil vakbonden, bedrijven en andere actoren ondersteunen om in sociale dialoog te gaan met overheden en steden.’
 

Vakbonden en milieubeweging samen?

 

Het is bemoedigend dat er veel beweegt bij burgers, middenveldorganisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen.

 
Vaak worden de milieubeweging en de vakbonden geportretteerd als tegenstanders, maar er zijn veel gelijkenissen in de strijd voor een duurzame en rechtvaardige economie.
 
De uitdagingen voor de milieubeweging en de vakbonden zijn groot. Vaak worden ze geportretteerd als tegenstanders, maar er zijn veel gelijkenissen in de strijd voor een duurzame en rechtvaardige economie.
 
Via Arbeid & Milieu vzw willen we deze samenwerking in Vlaanderen mee vorm geven. Op 5 december organiseren we onder de noemer: ‘Vakbonden en milieubeweging, bondgenoten of hinderpalen’ een interessante lunchlezing door Dr. Vincent Scheltiens. Moge het een aanzet zijn tot een hernieuwde samenwerking!
 
Bron: https://www.mo.be/zeronaut/levert-bonn-ons-waardige-jobs-op-een-bloeiende-planeet
Gepubliceerd op 10/11/2017 door Vanya Verschoore

Related Posts

01 nov
De Wereld Morgen: Klimaatpeloton naar Bonn

  Deze ochtend vertrokken 350 Belgen op een fietstocht van 270km naar de klimaattop in Bonn. Climate Express wil met deze tocht klimaat terug bovenaan de agenda plaatsen met concrete eisen. “We hebben nood aan een maatschappelijke spoorverandering”, zegt Charlotte Scheerens van de organisatie. “De draagkracht van mens en milieu moet het uitgangspunt van alle

18 nov
Radio 2: Fietsers Climate Express overnachten in Hasselt

Gisterochtend zijn 350 fietsers in Brussel vertrokken. Ze rijden naar Bonn, om daar deel te nemen aan de klimaatconferentie.   De fietsers leggen een tocht van 270 kilometer af. Hun eerste overnachtingsplaats was in de gebouwen van de school Kindsheid Jesu in Hasselt. De deelnemers klagen aan dat er in België totnogtoe te weinig gedaan

01 nov
MO*: ‘Dringend werk maken van de uitvoering van het Parijs akkoord’

Van 6 tot 17 november 2017 vindt in Bonn de 23e internationale klimaattop plaats (COP 23). Een driehonderdtal burgers zullen vanuit België in drie dagen naar de Duitse stad fietsen. Climate Express-woordvoerder Charlotte Scheerens toont waarom activisme belangrijk blijft om druk uit te oefenen op het beleid. ‘Politici nemen de klimaatuitdaging duidelijk nog niet serieus.

Comments

Leave a comment