Algemene voorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden voor deelnemers/reizigers

‘Bonn Go!’ is een initiatief van Climate Express vzw (hierna 'Climate Express' genoemd)" met zetel te Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel, België. Ondernemingsnummer is 0562882684. Voor meer informatie of vragen contacteer:

Art. 1 | Begrippen

  • Reisformule: één van de aangeboden reisopties. Dit is een combinatie van de keuze van de bepaalde duur van de reis (vijf of zes dagen) en de keuze van de heen- en terugrit (heen en terug of enkel heenrit)
  • Reiziger: persoon die deelneemt aan het evenement en hiervoor geldig ingeschreven is
  • Overdrager: persoon die een ticket aangekocht heeft, maar dit doorgeeft aan een derde die dan de reiziger wordt.

Art. 2| Toepassingsgebied

Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op het evenement ‘Bonn Go’, georganiseerd door Climate Express. Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de gekozen reisformule.

Voorwaarden omtrent het evenement en deelname

Art. 3 | Reisduur en programma

De reiziger dient kennis te nemen van de gedetailleerde reisroute en de bijzonderheden zoals vermeld in de reisinfo.

Vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger houdt er in alle omstandigheden rekening mee dat deze zowel vóór als tijdens de reis kunnen wijzigen.

Reizigers dienen de groep te vervoegen op de aangegeven tijd en plaats. Eventuele kosten of verlies van dienstverlening voortvloeiend uit het niet (tijdig) aansluiten bij de groep zijn voor rekening van de reiziger.

Art. 4 | Aard van de reis

De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het programma van het evenement, met inbegrip van het daarbij horende mogelijke gebrek aan comfort en met eventuele programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden en de drukte in het kader van COP23.

Art. 5 |Aansprakelijkheid reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die Climate Express, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers, en hun vrijwilligers, door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Art. 6 | Aansprakelijkheid  Climate Express

Climate Express is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

Climate Express is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van Climate Express overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

Voor zover Climate Express niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

Climate Express is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal, verlies of schade veroorzaakt door de reizigers aan dit evenement en/of derden, al dan niet foutloos.

Climate Express zal steeds trachten ongevallen en/of schadegevallen te vermijden, maar zal op geen enkele manier aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eender welke schade voortvloeiend uit die ongevallen of schadegevallen.

Climate Express distantieert zich tevens van eender welke vorm van geweld, dat al dan niet tot aanvaringen zou leiden met de ordediensten en zal hier in geen geval toe oproepen.

Art. 7 |Deelname

Deelname staat open voor iedereen ouder dan 18 jaar. Reizigers jonger dan 18 jaar kunnen deelnemen mits zij begeleid worden door een meerderjarige begeleider, die zich akkoord verklaart de verantwoordelijkheid over deze jongeren te dragen.

Reizigers verklaren in een fysieke en geestelijke staat te zijn die de door hun gekozen reisformule toelaat.

De reiziger neemt deel aan het evenement op eigen risico. Climate Express wijst erop dat het aan de reiziger zelf is om zich hiervoor gepast te verzekeren vb. via verzekering voor lichamelijke ongevallen (persoonlijke schade), familiale verzekering (schade aan derden), een reisverzekering,...

Voorwaarden omtrent de inschrijving

Art. 8 | Prijs van het evenement

De prijs bevat enkel de opgegeven onderdelen zoals vermeld bij de reisformule. Onder meer de volgende posten zijn nooit in de prijs inbegrepen: de persoonlijke verzekeringen, alle uitgaven met een persoonlijk karakter, zoals de dranken en maaltijden (tenzij de dranken en maaltijden voorzien in de reisformule) medische kosten, e.d.

Art. 9 | Bevestiging deelname evenement en beschikbare plaatsen

De inschrijving is geldig nadat het inschrijvingsformulier correct werd ingevuld en overgemaakt aan Climate Express en het inschrijvingsgeld binnen de 7 dagen daaropvolgend ontvangen werd, onder voorbehoud van volboeking van de reisformule.

Art. 10 | Beschikbare plaatsen

Wanneer zich voor een reisformule meer kandidaten aanmelden dan er plaats is, zal de waardedatum van het gestorte geld op de bankrekening het criterium zijn, niet de datum vermeld op het inschrijvingsformulier.

Art. 11 | Overdraagbaarheid van de boeking

De reiziger kan, vóór de aanvang van zijn/haar reisformule, het ticket overdragen aan een derde, die moet voldoen aan alle bijbehorende voorwaarden zoals hier vermeld wordt.

Dit kan kosteloos en tot 7 dagen voor de dag van vertrek. De overdrager is verplicht Climate Express van deze overdracht op de hoogte te brengen (oa voor aanpassing contactgegevens). Dit kan gebeuren op dit adres .

Reiziger en overdrager regelen onderling, zonder tussenkomst van Climate Express, de eventuele betaling door de cessionaris van de door de overdrager reeds gemaakte kosten.

Art. 12 | Wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een wijziging (bijv. het alsnog terugkeren met de bus), kan dit enkel tot 7 dagen voor de dag van vertrek, en Climate Express mag alle kosten aan de reiziger aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Art. 13 | Wijziging door Climate Express vóór de afreis

Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient Climate Express de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door Climate Express voorgestelde wijziging(en) aanvaardt.

Dit betreft enkel de wijzigingen die de reisformule wezenlijk aantasten.

De aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden per mail meegedeeld aan de reiziger, voor akkoord.

De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval 48 uur vóór de afreis, Climate Express van zijn beslissing in kennis te stellen. Bij gebrek hieraan, kan de reiziger in geen geval de terugbetaling van zijn ticket eisen.

Art. 14 | Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken.

Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die Climate Express lijdt ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding bedraagt de totale deelnameprijs.

De reiziger kan enkel terugbetaling van zijn ticket bekomen na aangetoonde ziekte of noodgeval.

Art. 15 | Verbreking door de reisorganisator vóór de afreis

Indien Climate Express, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, kan de reiziger de terugbetaling vragen, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.

De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van het contract, tenzij:

  1. Climate Express de reis annuleert omdat het minimum aantal  van driehonderd (300) reizigers niet werd bereikt en de reiziger binnen de 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
  2. de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Art. 16 | Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt Climate Express alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet Climate Express hem een vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Dit artikel is niet van toepassing in geval van overmacht.

Art. 17 | Klachtenregeling

Klachten voorafgaand en tijdens het evenement moet de reiziger zo spoedig mogelijk, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden zodat in onderlinge overeenkomst naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet men zich wenden tot .

Na afloop van de reis wordt er een evaluatie gehouden waarop de reiziger feedback kan geven op het evenement. Er kan dan geen recht meer uitgeoefend worden op aanpassingen, tegemoetkomingen, …