onze eisen

Wat willen we

Climate Express is een enthousiaste en groeiende groep vrijwilligers. Politiek ongebonden streven we naar een daadkrachtige en solidaire aanpak van het klimaatprobleem. Nu wereldleiders zich geëngageerd hebben in het Akkoord van Parijs, zet Climate Express druk op de Belgische regeringen om de daad bij het woord te voegen: tijd voor een echt ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid!

We willen een daadkrachtige en solidaire aanpak van de klimaatproblematiek. We kloppen bij politici en beleidsmakers aan met zes concrete eisen.

1

Spoorverandering

We hebben nood aan een maatschappelijke spoorverandering. Naar een economie waar niet winst, maar mens en milieu centraal staan. Naar een democratie die verder gaat dan om de paar jaar bolletjes kleuren. We willen een participatief beleid, voor en door mensen. Een samenleving waar iedereen mee beslist welk spoor we volgen en waar water, wind, energie en lucht in handen zijn van de gemeenschap. Een wereld waarin gelijkwaardigheid, solidariteit en respect heersen voor mensen onderling, voor de toekomstige generaties en voor de grenzen van de natuur.

4

Iedereen mee

Ongelijkheid loopt als een rode draad door het klimaatverhaal. Overal ter wereld zullen de mensen die het laagst op de sociale ladder staan de grootste slachtoffers worden van de klimaatverandering, hoewel ze er het minst verantwoordelijk voor zijn. In tijden van ramp en tegenspoed steken ook racisme en discriminatie de kop op. De strijd voor duurzaamheid is er dus ook één voor een warme en solidaire samenleving. Ook de werknemers van de fossiele en nucleaire industrie mogen niet uit de boot vallen in de broodnodige transitie. We willen dat politici alle vormen van racisme en discriminatie tegengaan en inzetten op een rechtvaardige transitie met sociale dialoog, waardig werk, vormingen, respect voor mensenrechten en een sterke sociale bescherming.

 

2

Ambitieus klimaatplan

De ronkende beloftes van het Akkoord van Parijs moeten dringend worden omgezet in daden. Onze politici moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en zorgen voor een ambitieus en rechtvaardig nationaal klimaat- en energieplan met duidelijke en meetbare doelstellingen voor 2030 en 2050, dat ons op weg zet naar een klimaatpositieve samenleving. Dit door investeringen en projecten in eigen land, zonder gebruik te maken van valse oplossingen zoals de aankoop van schone lucht uit andere landen. Er moet gewerkt worden aan een coherent beleid; waarin maatregelen rond energie, internationale handel, woning, landbouw en -landbeheer, voedselbeleid, ruimtelijke ordening en transport bijdragen aan onze klimaatambitie.

5

Internationale Solidariteit

De mensen in het Zuiden zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Ook zij hebben recht op duurzame ontwikkeling. We roepen onze politici op om de internationale beloftes voor klimaatfinanciering na te komen en te verhogen. Een eerlijke bijdrage van België aan het klimaatfonds bedraagt minstens 500 miljoen euro per jaar tegen 2020. Maak gebruik van innovatieve financieringsbronnen zoals een financiële transactietaks of de heroriëntering van subsidies voor fossiele brandstoffen. Internationale solidariteit betekent ook werk maken van een humaan asielbeleid om een thuis te bieden aan de vele klimaatvluchtelingen die de klimaatverandering met zich zal meebrengen.

3

Power to the People

In 2050 moeten onze energie 100% hernieuwbaar en onze economie 100% circulair zijn. De keuzes die we vandaag maken bepalen onze toekomst. Investeren in fossiele brandstoffen behoort tot de economische logica van de vorige eeuw. Laat steenkool, olie en gas in de grond en geef de scheurtjesreactoren in onze versleten kerncentrales hun welverdiende rust; de toekomst is hernieuwbaar en begint vandaag! Maak werk van een decentraal, hernieuwbaar, efficiënt en democratisch energiesysteem waarbij energie in handen is van de gemeenschap en toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen.

 

6

Een versnelling hoger

We verwachten dat de Belgische equipe een voortrekkersrol speelt binnen de Europese Unie en op de internationale klimaatonderhandelingen, zodat ook daar een versnelling hoger wordt geschakeld. Onze politici moeten de kant kiezen van de meest kwetsbare landen, die ijveren voor een opwarming ver onder de 1,5 °C. Daarnaast moet het klimaatbeleid ook tanden krijgen. Een sterk internationaal akkoord betekent ook een afdwingbaar klimaatakkoord met sanctioneringsmechanismen. Bovendien moeten klimaat- en duurzaamheidscriteria worden vooropgesteld in de onderhandelingen rond internationale handelsverdragen. Tot slot stellen we ons ernstige vragen bij de prominente aanwezigheid van verschillende multinationals op de internationale klimaattoppen en roepen onze verkozen leiders op om geloofwaardige partners te kiezen voor de onderhandelingen.

Onze visie

De kracht van de massa

Time's Up, Rise Up!

System change not Climate change

Power to the people