Privacyverklaring

Privacyverklaring Climate Express

Climate Express vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Climate Express vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Climate Express vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Climate Express
Haachtsesteenweg 53
1210 Sint Joost Ten Node

Per mail via:

 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Climate Express vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Climate Express (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
 • Het contacteren van (nieuwe) vrijwilligers ( Toestemming Betrokkene)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

Vrijwilligers

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, ..
 • Vrijwilligersfuncties        

Deelnemers aan activiteiten:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, ..
 • Relevante info met betrekking tot de actie (relevante medische info, …)

Netwerkcontacten

 • Persoonsgegevens
 • Gegevens m.b.t. uitgeoefend beroep en functie
 • Professionele identiteitsgegevens

Abonnees nieuwsbrief:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, e-mail

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

 

Verwerking van foto's en video's (beelden)

Climate Express vzw respecteert naast de privacywetgeving ook de wetgeving aangaande het portretrecht (recht op afbeelding).

Climate Express vzw zal altijd toestemming vragen om enerzijds een afbeelding te nemen van een persoon, en anderzijds om deze te mogen publiceren of verspreiden. Dit behoudens de in de wet voorziene gevallen waar er geen uitdrukkelijke toestemming nodig is, samen te vatten als:

 • Beelden op een publieke plaats als een persoon zich in de openbaarheid begeeft, en deze persoon niet het hoofdonderwerp vormt van de afbeelding.
 • Toevallige personen op een publieke plaats.
 • Personen in een menigte.
 • Publieke personen.

Deze toestemming zal gevraagd worden tijdens activiteiten en wordt verwerkt in onze inschrijvingssystemen.

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (Webhosting);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (oa. IT-netwerk, …);
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

Bewaartermijn

Climate Express vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Climate Express vzw bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik tenzij het omwille van wettelijke doeleinden langer noodzakelijk is.  

 

 

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacystatement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Climate Express vzw zal je vraag altijd zo snel mogelijk behandelen.

Een uitschrijflink wordt toegevoegd aan al onze uitgestuurde nieuwsbrieven.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), beter gekend als de Privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.privacycommission.be/nl.

 

 

Wijziging privacystatement

Climate Express vzw kan zijn privacystatement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.